Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου, οι βασικές του ενότητες καθώς και οι φάσεις με τα παραδοτέα του έργου Μ.ΕΛ.Ο.Σ.

Έχει διάρκεια 9 μηνών και περιλαμβάνει 9 υποενότητες – φάσεις και 9 παραδοτέα. Θα περιέχει μια σειρά από επιστημονικές έρευνες που θα αποτυπώσουν, σε σχετικές μελέτες, την υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο των μουσικών συλλογών καθώς και τους στόχους και τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, ώστε να υλοποιηθεί το έργο Μ.ΕΛ.Ο.Σ.

Συγκεκριμένα θα παραδοθούν:

 • Π1.1: Μελέτη διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών στο χώρο της μουσικολογίας, βιβλιοθηκονομίας και αρχειονομίας
 • Π1.2: Μοντέλο εξαγωγής χαρακτηριστικών από το περιεχόμενο της μουσικής επιφάνειας.
 • Π1.3: Σημασιολογικό μοντέλο, οντολογία και σχήμα μεταδεδομένων μουσικών συλλογών έργου Μ.ΕΛ.Ο.Σ.
 • Π1.4: Μελέτη πολιτικών ανάπτυξης, λειτουργίας και διασυνδεσιμότητας συνεργατικού δικτύου Μ.ΕΛ.Ο.Σ.
 • Π1.5: Μελέτη πολιτικών πληθοπορισμού (Crowdsourcing) και ανάπτυξης κοινότητας συνεργατικού δικτύου του έργου Μ.ΕΛ.Ο.Σ.
 • Π1.6: Μελέτη προδιαγραφών διασύνδεσης με τρίτα ανοικτά δημόσια διασυνδεδεμένα αποθετήρια
 • Π1.7: Μελέτη διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων
 • Π1.8: Μελέτη απεικόνισης σχημάτων μεταδεδομένων από παλιά συστήματα σε νέα
 • Π1.9: Ιστότοπος έργου συντονισμού φορέων έργου και πληθοπορισμού.

Βασικός στόχος αυτής της ενότητας είναι η προσαρμογή και η εγκατάσταση της πλατφόρμας ReasonableGraph ως βασική πλατφόρμα διαχείρισης του έργου Μ.ΕΛ.Ο.Σ., τόσο σε επίπεδο διαχείρισης των ΤΑΜΟ όσο και σε επίπεδο διαχείρισης του ΚεΜΚΑ. Η διαδικασία προσαρμογής της πλατφόρμας ReasonableGraph θα καλύψει όλες τις λειτουργίες της, ώστε να μπορούν να αποτυπωθούν σε αυτή όλα τα ειδικά χαρακτηριστικά της καθορισμένης μουσικής οντολογίας αλλά και οι ειδικές απαιτήσεις των μουσικών συλλογών που θα περιέχονται στο έργο Μ.ΕΛ.Ο.Σ.

Συγκεκριμένα σε αυτή την ενότητα θα παραδοθούν:

 • Π2.1: Τοπικό Αποθετήριο Μουσικών Οντολογιών (TAMO) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Π.Ι.-ΤΜΣ)
 • Π2.2: Τοπικό Αποθετήριο Μουσικών Οντολογιών (TAMO) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
 • Π2.3: Τοπικό Αποθετήριο Μουσικών Οντολογιών (TAMO) της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου Φίλοι της Μουσικής (ΣΦΜ).
 • Π2.4: Κεντρικό Μουσικό Καθιερωμένο Αρχείο (ΚεΜΚΑ) και διασύνδεση με ΤΑΜΟ
 • Π2.5: Αξιολόγηση εγκατάστασης ΤΑΜΟ και ΚεΜΚΑ
 • Π2.6: Λειτουργίες υποστήριξης πληθοπορισμού στην πλατφόρμα RG
 • Π2.7: Δημοσίευση με τα μουσικολογικά συμπεράσματα για τις επαυξημένες οντολογίες.
 • Π2.8: Εργαλεία σημασιολογικού εμπλουτισμού web σελίδων
 • Π2.9: Δημοσιευμένη ανακοίνωση με τα πρώιμα αποτελέσματα του συνεργατικού δικτύου Μ.ΕΛ.Ο.Σ.
 • Π2.10: Δημοσιευμένη ανακοίνωση για την επιλεγμένη οντολογία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες πληθοπορισμού
 • Π2.11: Τεκμήρια συμμετοχής σε 2 βιβλιοθηκονομικά επιστημονικά συνέδρια

Η ενότητα αυτή περιέχει συνολικά 12 υποενότητες και 12 παραδοτέα. Αναλυτικότερα τα παραδοτέα αυτής της φάσης είναι:

 • Π3.1: Αναφορά μεταφοράς μεταδεδομένων μουσικών συλλογών έργου από παλιά συστήματα στα ΤΑΜΟ και στο ΚεΜΚΑ
 • Π3.2: Τεκμήρια εκπαίδευσης και εκπαιδευτικό υλικό υποστήριξης ερευνητικής ομάδας έργου Μ.ΕΛ.Ο.Σ.
 • Π3.3: Tεκμήρια διοργάνωσης workshops (παρουσιάσεις, παρουσιολόγιο, report διοργάνωσης, φωτογραφίες)
 • Π3.4: Εμπλουτισμένο πολιτιστικό απόθεμα μουσικής συλλογής «Ελληνικό Αρχείο Κοντραμπάσου Ε. Πολίτη» της Βιβλιοθήκης του ΠΑΜΑΚ
 • Π3.5: Εμπλουτισμένο πολιτιστικό απόθεμα μουσικής συλλογής «Συλλογή Ηχογραφημάτων Βασίλη Τσιτσάνη» του Π.Ι.-ΤΜΣ
 • Π3.6: Εμπλουτισμένο πολιτιστικό απόθεμα μουσικής συλλογής «Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη» της Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη»
 • Π3.7: Εφαρμογή πολιτικών πληθοπορισμού (Crowdsourcing) στο ΚεΜΚΑ, λειτουργία/υποστήριξη κοινότητας
 • Π3.8: Αναφορά ανάπτυξης web περιεχομένου σημασιολογικά εμπλουτισμένου
 • Π3.9: Τεκμήρια συμμετοχής σε 2 μουσικά επιστημονικά συνέδρια
 • Π3.10: Τέσσερεις δημοσιευμένες ανακοινώσεις σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα του έργου Μ.ΕΛ.Ο.Σ.
 • Π3.11: Οικονομικός έλεγχος Ορκωτού Λογιστή
 • Π3.12: Τεκμήρια διοργάνωσης Επιστημονικού συνεδρίου μουσικών οντολογιών

Οι δύο τελευταίες ενότητες θα καθορίσουν τα βήματα για την εμπορική εκμετάλλευση του έργου και θα γίνουν οι πρώτες κρούσεις προς την αγορά για τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών του. Στη μελέτη εμπορικής σκοπιμότητας (Π4.1) θα αναπτυχθούν μια σειρά από υπομελέτες (όπως οικονομοτεχνική, αγοράς κλπ.) που θα καθορίσουν τον καλύτερο τρόπο για την προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών του έργου. Στη εμπορική διάχυση των προϊόντων του έργου (Π5.1), εντάσσεται η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις.