Μέλη

Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής

Ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής» (ΣΦΜ) μέσω της Μουσικής Βιβλιοθήκη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» (ΜΒΕΛΒ), που είναι η μεγαλύτερη μουσική βιβλιοθήκη στην Ελλάδα και διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό αρχειακών συλλογών, που σχετίζονται κυρίως με τη δυτικής προέλευσης μουσική. Στο έργο, η ΜΒΕΛΒ θα συμμετάσχει με το «Αρχείο Μίκη Θεοδωράκη».

Altsol

Η εταιρεία AltSol, που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται σε οντολογίες και εννοιολογικά μοντέλα. Η εταιρεία θα συνεισφέρει στο έργο την ολοκληρωμένη ανοικτού κώδικα πλατφόρμα διαχείρισης οντολογιών ReasonableGraph (RG)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας /Τμήμα ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΕΛΚΕ Παν. Ιωαν.) μέσω του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Π.Ι.-ΤΜΣ) και ειδικότερα μέσω του Εργαστηρίου Ψηφιακής και Έντυπης Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής (ΕΨΕΤΕΜ) που ανήκει στο Τμήμα. Το ΕΨΕΤΕΜ έχει δημιουργήσει το “Αρχείο Ελληνικής Μουσικής” (ΑΕΜ) που περιέχει μεταδεδομένα που αναφέρονται στη δημοτική και αστική λαϊκή ελληνική μουσική. Στο πλαίσιο του έργου το ΕΨΕΤΕΜ του Π.Ι.-ΤΜΣ θα συμμετάσχει με τη “Συλλογή Ηχογραφημάτων Βασίλη Τσιτσάνη”.

Τμήμα Μουσικών Σπουδών - ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) μέσω του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ), της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του ΤΜΣ έχουν ερευνητική εμπειρία σε υπολογιστικά μοντέλα μουσικολογικής ανάλυσης. Με ερευνητική δραστηριότητα συνεχιζόμενη από σχετικό Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο, μελετά τη χρήση επαυξημένων οντολογιών αξιοποιούν σημασιολογικό περιεχόμενο και παράλληλα αντλούν αυτοματοποιημένα, από δεδομένα συμβολικής μουσικής αναπαράστασης, ποιοτικά χαρακτηριστικά του μουσικού περιεχομένου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΑΜΑΚ) μέσω του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΤΜΕΤ), της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του ΠΑΜΑΚ. Το ΤΜΕΤ, εκτός του διδακτικού του έργου, διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό μουσικών έργων και αρχειακών πηγών που εξειδικεύονται σε έργα λόγιας μουσικής Ελλήνων συνθετών. Στο έργο το ΤΜΕΤ του ΠΑΜΑΚ θα συμμετάσχει με το «Ελληνικό Αρχείο Κοντραμπάσου» του καθηγητή Ε. Πολίτη.