Στόχοι του έργου

Στους βασικούς στόχους του έργου Μ.ΕΛ.Ο.Σ. περιέχονται:

(α) Η ανάπτυξη εξειδικευμένης μουσικής οντολογίας που θα περιέχει καινοτόμα χαρακτηριστικά μιας και θα επιτρέπει την ενσωμάτωση ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα εξάγονται αυτομάτως από παρτιτούρες. Αυτή η οντολογία θα καλύπτει τις ανάγκες των μουσικών συλλογών και θα βασίζεται σε ανοικτές πλατφόρμες διαχείρισης οντολογιών και στα σχετικά διεθνή εννοιολογικά σχήματα. Στόχος αυτής της δράσης είναι η διεθνή προβολή της προτεινόμενης μουσικής οντολογίας ώστε αυτή να συμβάλει στον διεθνή επιστημονικό διάλογο περί της μουσικής και πολιτιστικής γενικότερα τεκμηρίωσης.

(β) H δημιουργία προϊόντων για τη συλλογή πολιτιστικού περιεχομένου και η διάθεσή τους σε παρόχους πολιτιστικού αποθέματος. Συγκεκριμένα, μέσω του έργου προβλέπεται η ανάπτυξη και η προσαρμογή της ανοικτού κώδικα πλατφόρμας ReasonableGraph (RG) με βάση την επιλεγείσα μουσική οντολογία και τις ειδικές ανάγκες των μουσικών συλλογών. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας RG θα προσφέρει 2 τελικά προϊόντα: Ένα για τις ανάγκες διαχείρισης τοπικών αποθετηρίων μουσικών συλλογών, που το ονομάζουμε Τοπικό Αποθετήριο Μουσικών Οντολογιών (ΤΑΜΟ). Και ένα για τις ανάγκες διαχείρισης συνεργατικών κεντρικών μουσικών αποθετηρίων, που το ονομάζουμε Κεντρικό Μουσικό Καθιερωμένο Αρχείο (ΚεΜΚΑ). Στόχος μας είναι η προώθηση της πλατφόρμας ReasonableGraph στην ελληνική και διεθνή αγορά ως αποθετήριο διαχείρισης όχι μόνο μουσικών συλλογών αλλά ως γενικότερο αποθετήριο διαχείρισης πολιτιστικού αποθέματος, ώστε να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στη διεθνή αγορά και αφορά την έλλειψη αποθετηρίων που να υποστηρίζουν και να εφαρμόζουν ανοικτά και διασυνδεδεμένα δεδομένα.

(γ) Η δημιουργία εθνικών συνεργατικών δικτύων κοινής διαχείρισης και δημιουργίας πολιτιστικού αποθέματος από φορείς που διαθέτουν παρεμφερείς πολιτιστικές συλλογές. Στο έργο Μ.ΕΛ.Ο.Σ. η συνεργασία αυτή θα αναδειχτεί μέσω του Εθνικού Αρχείου Μουσικών Οντοτήτων (ΕΑΜΟ), στο οποίο θα δημιουργούνται και θα καθιερώνονται συνεργατικά από τα μέλη του έργου οντότητες που σχετίζονται με την ελληνική μουσική, όπως τα μουσικά έργα και οι εκτελέσεις τους, οι μουσικοί και η δισκογραφία τους, κλπ. Τις μοναδικές αυτές οντότητες, θα διαχειρίζεται το Κεντρικό Μουσικό Καθιερωμένο Αρχείου (ΚεΜΚΑ). Στόχος μας είναι η υιοθέτηση του ΚεΜΚΑ ως κομβικού σημείου δημιουργίας καθιερωμένων οντοτήτων για τη μουσική σε εθνικό επίπεδο, με τη ενσωμάτωση σε αυτό και άλλων φορέων. Στόχος μας επίσης είναι η ανάπτυξη παράλληλων εθνικών προσπαθειών για άλλου τύπου υλικά που διαθέτουν οι φορείς γνώσης, (π.χ. ιστορικά αρχεία, συλλογές τέχνης, αρχειονομικές συλλογές) οι οποίες να μπορούν να δομηθούν ακολουθώντας την τεχνολογία και τις συνεργατικές πολιτικές του έργου Μ.ΕΛ.Ο.Σ.

(δ) Η ανάπτυξη μεθοδολογίας και τεχνικών που θα υποστηρίζει τον επιστημονικό εμπλουτισμό του πολιτιστικού αποθέματος. Αυτό θα επιτευχθεί στο έργο Μ.ΕΛ.Ο.Σ. με τη δημιουργία 10.500 πλήρως αναπτυγμένων και καθιερωμένων μουσικών οντοτήτων, που θα προέρχονται και από τους τρεις φορείς που διαθέτουν σχετικό υλικό. Για αυτές τις οντότητες θα παρέχονται τεκμηριωμένες και διασυνδεδεμένες πληροφορίες που θα αφορούν μουσικά έργα, μουσικές εκτελέσεις (π.χ. ηχογραφήσεις, παρτιτούρες κλπ.), εκδόσεις (π.χ. δισκογραφία), πρόσωπα ή φορείς (που εμπλέκονται στη μουσική δημιουργία ή παραγωγή), μουσικά event, αρχειακό υλικό (που σχετίζεται με τις παραπάνω οντότητες) και σχετική βιβλιογραφία. Στόχος αυτής της δράσης είναι να καταδείξει τον τρόπο που η επιστημονική γνώση, γύρω από μια κατηγορία πολιτιστικού αποθέματος (στην προκειμένη περίπτωση γύρω από τη μουσική), μπορεί να διατυπωθεί και να καταγραφεί σε σημασιολογικά σχήματα και πλατφόρμες διαχείρισης μεταδεδομένων, ώστε να αποτελέσει οδηγό για την ανάλογη ανάπτυξη επιστημονικού πολιτιστικού αποθέματος σε άλλους τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

(ε) Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων και του πληθοπορισμού (Crowdsourcing) για τον εμπλουτισμό και την προβολή των μουσικών συλλογών και γενικότερα του πολιτιστικού αποθέματος. Για τον λόγο αυτό θα αναπτυχθούν στην πλατφόρμα ReasonableGraph οι απαιτούμενες υποστηρικτικές λειτουργίες και θα πραγματοποιηθούν 10 workshops για να ενημερώσουν και για να ευαισθητοποιήσουν τη μουσική κοινότητα, ώστε να συμμετάσχει στη δημιουργία και στον ποιοτικό εμπλουτισμό του πολιτιστικού αποθέματος.

(στ) Η ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για την αναζήτηση, διασύνδεση, ανάκτηση, παρουσίαση/απεικόνιση και εμπλουτισμό των σημασιολογικά σχολιασμένων (semantically annotated) πληροφοριών και της γνώσης που περιέχουν οι συλλογές. Μέρος της μελέτης θα εκτείνεται και πέραν της τρέχουσας επιστημονικής στάθμισης, καθώς θα διερευνηθεί διεξοδικά η ανάπτυξη μετρικών για συνδυαστική χρήση μεταδεδομένων και ποιοτικών χαρακτηριστικών μουσικού περιεχομένου στην διασύνδεση και παρουσίαση/απεικόνιση των οντοτήτων του αποθετηρίου. Η χρήση των εργαλείων και των πληροφοριών θα είναι δυνατή από μελετητές, απλούς χρήστες και τρίτους οργανισμούς που θέλουν να αξιοποιήσουν τα μεταδεδομένα για ερευνητικούς, ψυχαγωγικούς και εμπορικούς σκοπούς.

(ζ) Η προώθηση των παραγόμενων προϊόντων του έργου στην εγχώρια και διεθνή αγορά, μέσω της συμμετοχής σε 4 συνολικά εκθέσεις.