Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές

Το έργο «Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές» και ακρωνύμιο «Μ.ΕΛ.Ο.Σ.» είναι ένα ερευνητικό έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στο έργο συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

  • Ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής» (ΣΦΜ)
  • Η εταιρεία Ν. Παπάζης & ΣΙΑ ΟΕ., με τον διακριτικό τίτλο AltSol.
  • Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΑΜΑΚ) μέσω του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΤΜΕΤ), της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του ΠΑΜΑΚ.
  • Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΕΛΚΕ Παν. Ιωαν.) μέσω του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Π.Ι.-ΤΜΣ) και ειδικότερα μέσω του Εργαστηρίου Ψηφιακής και Έντυπης Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής (ΕΨΕΤΕΜ) που ανήκει στο Τμήμα.
  • Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) μέσω του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ), της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ.

  Δείτε τους συμμετέχοντες αναλυτικά ...

Το έργο έχει θα έχει συνολική διάρκεια 30 μηνών. Ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Στόχοι

Στους βασικούς στόχους του έργου Μ.ΕΛ.Ο.Σ. περιέχονται:

  Η ανάπτυξη εξειδικευμένης μουσικής οντολογίας που θα περιέχει καινοτόμα χαρακτηριστικά μιας και θα επιτρέπει την ενσωμάτωση ποιοτικών χαρακτηριστικών που θα εξάγονται αυτομάτως από παρτιτούρες.


  H δημιουργία προϊόντων για τη συλλογή πολιτιστικού περιεχομένου και η διάθεσή τους σε παρόχους πολιτιστικού αποθέματος.


  Η δημιουργία εθνικών συνεργατικών δικτύων κοινής διαχείρισης και δημιουργίας πολιτιστικού αποθέματος από φορείς που διαθέτουν παρεμφερείς πολιτιστικές συλλογές.

  Η ανάπτυξη μεθοδολογίας και τεχνικών που θα υποστηρίζει τον επιστημονικό εμπλουτισμό του πολιτιστικού αποθέματος.


  Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων και του πληθοπορισμού (Crowdsourcing)


  Η ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών για την αναζήτηση, διασύνδεση, ανάκτηση, παρουσίαση/απεικόνιση και εμπλουτισμό των σημασιολογικά σχολιασμένων (semantically annotated)


  Η προώθηση των παραγόμενων προϊόντων του έργου στην εγχώρια και διεθνή αγορά

  Διαβάστε αναλυτικά ...

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου, οι βασικές του ενότητες καθώς και οι φάσεις με τα παραδοτέα του έργου Μ.ΕΛ.Ο.Σ.

  Διαβάστε αναλυτικά ...

Αποθετήρια

Επισκεφτείτε τα τρία Τοπικά Αποθετήρια Μουσικών Οντολογιών (ΤΑΜΟ) του έργου 
ή το Κεντρικό Μουσικό Καθιερωμένο Αρχείο (ΚεΜΚΑ).

  Διαβάστε αναλυτικά ...